تولید منهول های قطر60 ، D400 برای اب و فاضلاب کرمانشاه

تولید منهول های قطر60 ، D400 برای اب و فاضلاب کرمانشاه

تولید و اجرای سرستون های پروژه ایرانمال از جنس GFRC

تولید و اجرای سرستون های پروژه ایرانمال از جنس GFRC

تولید و اجرای نمای پروژه بهار زعفرانیه تهران از جنس GFRC

تولید و اجرای نمای پروژه بهار زعفرانیه تهران از جنس GFRC

دریچه قطر65 شرکت گاز

دریچه قطر65 شرکت گاز

دریچه قطر80 با سپری لبه

دریچه قطر80 با سپری لبه

کالورت ابرو شهرک صنعتی شکوهیه قم 1396

کالورت ابرو شهرک صنعتی شکوهیه قم 1396

دریچه منهول قطر60 سانتی متر کلاس 40 تنی

دریچه منهول قطر60 سانتی متر کلاس 40 تنی

دریچه منهول 80 سانتی متر مخابرات

دریچه منهول 80 سانتی متر مخابرات

دریچه منهول قطر60 سانتی متر شهرک صنعتی شمس اباد 1394

دریچه منهول قطر60 سانتی متر شهرک صنعتی شمس اباد 1394

دریچه منهول قطر60 سانتی متر شهرک صنعتی شمس اباد 1394

دریچه منهول قطر60 سانتی متر شهرک صنعتی شمس اباد 1394

دریچه منهول 80 سانتی متر با فریم کامپوزیت سیمانی

دریچه منهول 80 سانتی متر با فریم کامپوزیت سیمانی

دریچه 50*70 خیابان ولیعصر خط BRT تهران 1394

دریچه 50*70 خیابان ولیعصر خط BRT تهران 1394

دریچه 50*70 خیابان ولیعصر تهران 1394

دریچه 50*70 خیابان ولیعصر تهران 1394

دریچه 50*70 خیابان ولیعصر تهران 1394

دریچه 50*70 خیابان ولیعصر تهران 1394

دریچه 50*70 خیابان ولیعصر تهران 1394

دریچه 50*70 خیابان ولیعصر تهران 1394

دریچه منهول دایره ای قطر 65 کلاس مقاومتی D400 با فریم چدنی

دریچه منهول دایره ای قطر 65 کلاس مقاومتی D400 با فریم چدنی

دریچه منهول دایره ای قطر 60 کلاس مقاومتی D400 با فریم کامپوزیت سیمانی

دریچه منهول دایره ای قطر 60 کلاس مقاومتی D400 با فریم کامپوزیت سیمانی

دریچه منهول دایره ای قطر 60 کلاس مقاومتی D400 شهرک صنعتی شمس اباد 1394

دریچه منهول دایره ای قطر 60 کلاس مقاومتی D400 شهرک صنعتی شمس اباد 1394

دریچه منهول دایره ای قطر 60 کلاس مقاومتی D400 شهرک صنعتی شمس اباد 1394

دریچه منهول دایره ای قطر 60 کلاس مقاومتی D400 شهرک صنعتی شمس اباد 1394

دریچه منهول دایره ای قطر 60 کلاس مقاومتی D400 شهرک صنعتی شمس اباد 1394

دریچه منهول دایره ای قطر 60 کلاس مقاومتی D400 شهرک صنعتی شمس اباد 1394

دریچه 50*70 خیابان ولیعصر تهران 1394

دریچه 50*70 خیابان ولیعصر تهران 1394

دریچه 50*70 خیابان ولیعصر تهران 1394

دریچه 50*70 خیابان ولیعصر تهران 1394

دریچه منهول مستطیل 50*70 خیابان ولیعصر تهران 1394

دریچه منهول مستطیل 50*70 خیابان ولیعصر تهران 1394

دریچه منهول دایره کلاس مقاومتی D400 قطر 60 CM

دریچه منهول دایره کلاس مقاومتی D400 قطر 60 CM

دریچه منهول مستطیل 50*70 شهرداری تهران 1394

دریچه منهول مستطیل 50*70 شهرداری تهران 1394

دریچه هند هول قطر 35 کلاس مقاومتی D400 اداره گاز

دریچه هند هول قطر 35 کلاس مقاومتی D400 اداره گاز

دریچه منهول مستطیل 50*70 خیابان ولیعصر تهران 1394

دریچه منهول مستطیل 50*70 خیابان ولیعصر تهران 1394

دریچه منهول مستطیل 50*70 شهرداری تهران 1394

دریچه منهول مستطیل 50*70 شهرداری تهران 1394

دریچه منهول مستطیل 50*70 کلاس 40تنی

دریچه منهول مستطیل 50*70 کلاس 40تنی