همایش و کنفرانس ملی بتن

همایش و کنفرانس ملی بتن

بي شك پژوهش، يكي از اساسي ترين نيازها براي براي نيل به پيشرفت و توسعه همه جانبه كشور است و قدرت و استقلال هر كشوري بر پژوهش و توليد علم استوار است. در اين مسير انجمن بتن ايران با برگزاري كنفرانس ملي بتن نقش مهمي را در فراهم آوردن بستري علمي و پژوهشي بمنظور تبادل نظرات و يافته هاي جديد علمي در اين زمينه داشته است. كنفرانس ملي بتن فضايي مناسب براي ارائه پژوهش ها و تحقيقات علمي اساتيد و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاه ها و همچنين ساير مراكز تحقيقاتي و پژوهشي در حوزه تكنولژي بتن و طراحي و اجراي سازه هاي بتني است. از طرفي نتايج اين تحقيقات مي تواند در فعاليتهاي اجرائي و پروژه هاي عمراني و زيربنائي كشور كه دست اندركاران آن ها نيز در اين كنفرانس شركت دارند، مورد استفاده قرارگرفته و راههاي ارتباط صنعت و دانشگاه هموارتر گردد.

با آن كه كنفرانس هاي متعددي در اين رابطه وجود دارد به علاوه كنفرانس بين المللي بتن و توسعه كه هر چهارسال يك بار برگزار مي شود اما جاي خالي يك كنفرانس تخصصي در زمينه بتن، احساس مي شد. اميدواريم در آينده اين كنفرانس در تقويم كنفرانس هاي علمي كشور گنجانده شود تا گامي در ارتقاء سطح كيفي طراحي و ساخت و اجراي سازه ها و پروژه هاي بتني برداشته شود.