تولید فریم دریچه قطر 60 و65 از جنس کامپوزیت سیمانی

تولید فریم دریچه قطر 60 و65 از جنس کامپوزیت سیمانی

تولید فریم دریچه قطر 60 و65 از جنس کامپوزیت سیمانی (برای دریچه قطر60 فریم مربعی 80*80 از جنس دریچه هم تولید شد)