نشست و نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با بازرگانان و تاجران کشور های همسایه

نشست و نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با بازرگانان و تاجران کشور های همسایه

طرح و ساخت رابین میزبان همکاران و متخصصین صنعت تاسیسات در نمایشگاه صنعت و تجارت می باشد.

نشست و نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با بازرگانان و تاجران کشور های همسایه

نشست و نمایشگاه صنعت و تجارت ایران با بازرگانان و تاجران کشور های همسایه