پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب ایران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب ایران

همکار محترم
بدینوسیله از جنابعالی جهت بازدید از غرفه شرکت مهندسین مشاور طرح و ساخت
رابین در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران
در مورخ 8 الی 11 مهرماه 98 و در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ، دعوت
بعمل میاید.
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب ایران