دریچه انشعاب دایره ای قطر21

دریچه انشعاب دایره ای قطر21

دریچه انشعاب دایره ای قطر21
دریچه انشعاب دایره ای قطر21 از جنس کامپوزیت سیمانی در رنگ های متنوع و کلاسهای مقاومتی A15 و B125
فریم های موجود :کامپوزیت سیمانی