کالورت ابرو

کالورت ابرو

کالورت بتن آرمه ترافیکی.فضای داخل 50 در 60 سانتی متر .ظرفیت بار متمرکز 35 تن.وزن قطعات درب رویه 40 کیلوگرم.