خدمات پس از فروش

به نام خدا


احتراما بدینوسیله شرایط و مدت ضمانت قطعات تولیدی این مجموعه اعلام میگردد. 

در صورت رعایت شرایط بهره برداری که در بندهای ذیل اراِئه  گردیده است، قطعات درب منهول و هندهول به مدت  1000 روز از تاریخ فروش شامل ضمانت تعویض می شوند.

( ضمانت به صورت دریافت قطعه آسیب دیده و تحویل قطعه سالم می باشد. )

بند های ضمانت نامه دریچه های تولیدی شرکت طرح و ساخت رابین :

1-نصب دریچه های منهول به طریقه صحیح و مطابق دستورالعمل نصب سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس ضوابط استاندارد

 14976 INSO .

2-جهت باز کردن درب دریچه ها در بازه بهره برداری از منافذ لوبیایی و محل دیلم خور تعبیه شده و به کمک یک دیلم ساده و از محل تعبیه شده برای دیلم بر روی فریم چدنی استفاده شود ،در صورت استفاده از ضربات پتک ، دیلم فلزی ، کلنگ و یا هر

وسیله ی مشابه دیگری  بر روی درب جهت باز کردن درب این ضمانت نامه معتبر نمی باشد.

3-دریچه های تولیدی این شرکت تماما دارای طرح خاص و به صورت ادرس سایت شرکت و نام و لوگوی کارفرما درج شده بر روی درب می باشد لذا در رابطه با دریچه های نصب شده دیگر این شرکت مسئولیتی قبول نمی کند .

4-سطح دارای طرح و نوشته درب دریچه حتما رو به بالا باشد در صورت قرارگیری درب به صورت پشت و رو این شرکت مسئولیتی قبول نمی کند .

5-با توجه به احتمال صدمه دیدن فریم و درب از پرتاب دریچه ها هنگام تخلیه از ارتفاع اجتناب شود .

6-ضمانت نامه شامل قطعاتی می شود که به صورت کامل ( درب و فریم ) خریداری شده است .