دریچه دایره قطر 25 سانتی‌متر + فریم کامپوزیت سیمانی

دریچه دایره قطر 25 سانتی‌متر + فریم کامپوزیت سیمانی

Circular Handhole Coverplate
 Cement Composite 21 Cm With Cement Composite Frames

ادامه مطلب
دریچه دایره قطر 80 سانتی‌متر + فریم چدنی

دریچه دایره قطر 80 سانتی‌متر + فریم چدنی

Circular Manhole Coverplate
Cement Composite 65 Cm With Cast Iron And Steel Frames

ادامه مطلب
دریچه دایره قطر 65 سانتی‌متر + فریم (کامپوزیت سیمانی/ چدنی)

دریچه دایره قطر 65 سانتی‌متر + فریم (کامپوزیت سیمانی/ چدنی)

ادامه مطلب
دریچه دایره قطر 60 سانتی‌متر + فریم (کامپوزیت سیمانی/ چدنی)

دریچه دایره قطر 60 سانتی‌متر + فریم (کامپوزیت سیمانی/ چدنی)


ادامه مطلب
دریچه دایره قطر 35 سانتی‌متر + فریم کامپوزیت سیمانی

دریچه دایره قطر 35 سانتی‌متر + فریم کامپوزیت سیمانی
ادامه مطلب